Zápis rozestavěné stavby do katastru nemovitostí se provádíme na základě objednávky vlastníka rozestavěné stavby. Vypracujeme geometrický plán, na základě kterého lze čerpat různé půjčky či hypotéky pro pokračování stavby jako ručící element.

Vytyčení vlastnických hranic parcel

Potřebujete-li znát polohu hranic vašeho pozemku přímo v terénu, pak si u  nás určitě objednejte vytyčení hranic parcel. Budete k tomu potřebovat jen pár věcí pro určení polohy dotčené parcely,nebo parcel.

Zápis budovy, stavby do katastru

Stavbu či budovu lze do katastru nemovitostí zapsat pouze pokud, je na ni vytvořen geometrický plán obsahující a znázorňující tvar objektu, jeho prostorovou orientaci, označení parcely na které leží, atd.

Věcné břemeno

Přesně vymezená oblast, kde jsou částečně omezena vlastnická práva k pozemku, je dána za pomocí geometrického plánu na věcné břemeno. Na počátku je potřeba si ujasnit jaký druh věcného břemene chcete  a také jeho plošný rozsah. Pokud se věcné břemeno vztahuje např. k části pozemku, je třeba tuto oblast zaměřit a opět vypracovat geometrický plán s tímto vyznačením. Tento dokument se používá jako příloha smlouvy o věcném břemenu.

Rozdělení pozemku

Před rozdělením pozemku je vhodné si ujasnit, jak chcete pozemek rozdělit. Jakmile budete mít přesnou představu tak nastává čas nás kontaktovat, abychom vám příslušný geometrický plán vytvořili na základě měření přímo v terénu na vašem pozemku. K vytvořenému geometrickému plánu pak stačípřidat souhlas s dělením pozemku a budete mít připravené listiny, které použijete jako přílohy k právním listinám (kupní, darovací smlouva…), na základě kterých dochází ke změně v katastru nemovitostí.